Цялостни инвестиционни проекти

ЦЯЛОСТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 

За да стане възлагането на строеж факт, са необходими, вече готови инвестиционни проекти. Когато те се изготвят, заедно с доклад за енергийна ефективност, служат за основание за издаване на разрешение за строеж или при кандидатстване за финансиране. Не трябва да се забравят и количествените сметки, по различните видове работи.

 

Инвестиционното проектиране се извършва на база издадена виза за проектиране от съответната община. След което се изработва договор за проектиране. Съответният инвеститор определя и възлага фазите на проектиране и се уточняват частите на проекта и срока за проектиране.

 

Документите, които трябва да са изготвени , преди да започне даденото проектиране са следните :

  • виза за проектиране - издава се от главния архитект на дадената община.
  • предварителен договор за присъединяване към системата на ВиК. Сключва се съответно с местното ВиК дружество и срокът му за издаване е 30 дни.
  • предварителен договор за присъединяване към електрическа мрежа. Включва се съответно с местното електроразпределително дружество в дадената община и срокът му за издаване е 30 дни.

 

Ние Ви предлагаме бързото и качествено извършване на изброените услуги, както и Ви предоставяме възможността да Ви свържем с добра и надеждна строителна фирма. Фазите на изработване на цялостен инвестиционен проект са :

  • Идеен проект (ИП) – той изяснява обема, квадратурата, строителните материали на дадения проект. Идейният проект се разработва за сгради с по-голям обем, за да изясни плановото и пространствено решение.
  • Технически проект (ТП) – дава подробни данни за площта, размера, материалите, спесификации, количествени сметки на дадения проект.
  • Работен проект (РП) – в него се изготвят необходимите архитектурни детайли.

 

Основните части в един инвестиционен проект са :

1. Архитектура

2. Конструкции

3. Електро

4. Озеленяване

5. Геодезия

6. ВиК – водоснабдяване и канализация

7. Инжинеро-геоложко проучване

8. Топлотехнически изчисления

9. ПБЗ – План за безопасност и здраве

 

Към тези части на инвестиционният проект мога да се добавят и :

1. ВиК – автоматично пожарокагене

2. Електро- пожаро-известяване

3. ОВК – отопление, вентилация и климатизация

4. Пътно-транспортна схема

5. Технология на храненето

6. ВОД-временна организация на движението

 

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Устройствено планиране ПУП

Предпроектно проучване

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Интериорни проекти

Консултантски услуги

План схеми

Фирмени надписи и табели

Част архитектура