Устройствено планиране ПУП

Подробен устроиствен план ПУП

 

 

Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП. Подробните устройствени планове могат да бъдат:

 

 • Застроителни и регулационни
 • По вертикалното планиране
 • Кварталнозастроителни и силуетни
 • За архитектурно-художествено оформяване на населеното място или части от него
 • Комуникационни
 • За благоустрояването и други необходими планове.

 

Планът се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.

 

Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние.

 

Видове ПУП-ПР-план за регулация

 • ПЗ-план за застрояване
 • ПРЗ-план за регулация и застрояване
 • РУП-работен устройствен план-застрояване и фасаден изглед

 

Разрешение за изработване или изменение на ПУП се подава от собственика до кмета на общината, придружено от следните документи:

 • заявление по образец
 • нотариален акт за имота
 • актуална скица/давност не повече от 6 месеца/
 • мотивирано предложение
 • заплащане на съответната такса.

 

Срок за допускане на ПУП-14 дни от внасянето. Разрешение се дава, съгласно становището на главния архитект на общината.

 

Изработване на ПУП

Съгласно разрешението от общината се изготвя ПУП и се съгласува,преди внасяне с посочените в разрешението инстанции-като ВиК,електро и др.

Внасят се 3 екземпляра-един оригинал и 2 копия.

За внесеният ПУП се уведомяват непосредствените съседи, които в двуседмичен срок могат да направят възражения.

В срок 1 месец, след срока на обжалването ПУП се гледа на експертен съвет в общината и одобрява, съответно, ако няма възражения.

 

ПУП с инвестиционен проект

Съгласно чл.150 от ЗУТ е възможно внасяне и одобрение на ПУП и инвестиционен проект едновременно.

В този случай таксите се завишават с 30%.

 

Виж още:

 

Мотивирано предложение

Предпроектно проучване

Проекти за реконструкции, ремонт, преустроиства

Цялостни инвестиционни проекти

Интериорни проекти

Консултантски услуги

План схеми

Фирмени надписи и табели

Част архитектура